Declaratia Fraher clauuudiu 2018-03-20T11:48:49+00:00

FRAHER DISTRIBUTION SRL TULCEA

DECLARAŢIA
MANAGEMENTULUI DE LA CEL MAI ÎNALT NIVEL
PRIVIND POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂŢII ȘI SIGURANŢEI ALIMENTULUI

Subsemnatul Nicolae HERTEA, în calitate de administrator al FRAHER DISTRIBUTION SRL TULCEA, mă angajez  să introduc și să promovez o politică direcționată către excelență cu intenția  declarată de a deveni mai performanți decît competitorii noștri.

Ne vom strădui să îndeplinim în totalitate solicitările, cerințele și așteptările clienților, astfel încît numărul acestora să crească, reclamațiile să fie mai puține și prețurile să se  reducă.

 In acest scop am decis implemantarea și menținerea unui sistem integrat de management care este în conformitate cu cerințele standardelor internaționale  ISO 9001 și ISO 22000.

Ne vom preocupa ca fiecare angajat al unității noastre să cunoască  POLITICA ÎN DOMENIUL  CALITĂȚII ȘI SIGURANȚEI  ALIMENTULUI și procedurile și procedurile aplicabile fiecarui proces și fiecărui sector funcțional, pentru că noi considerăm că responsabilitatea realizării unui produs sigur și cunoașterea temeinică a cerințelor clienților ne revine în egală măsură tuturor, indiferent unde  ne desfășuram activitatea: în sectorul operativ, în sectorul administrativ  sau în contabilitate.

Cu toții trebuie să înțelegem că obținerea calității se realizează în cadrul serviciilor noastre prin planificare atentă, grija față de detalii și direcționare către performanță în așa fel încît solicitările și așteptarile tuturor părților interesate să fie pe deplin îndeplinite.

Sistemul integrat al managementului calității și al siguranței alimentului va fi evaluat periodic în cadrul analizelor efectuate de conducere, prin programul aprobat de audit intern și de către organismele de certificare, pentru a se asigura eficacitatea și eficiența lui continuă. Voi acorda o atenție deosebită rezultatelor acestor audituri.

Pentru a avea și o măsură a succeselor noastre în reducerea deficiențelor, vom acorda o atenție specială costurilor legate de calitate.

Politica adoptată urmărește în mod evident să atragă clienții prin calitatea și siguranța produselor oferite, să practice un preț convenabil, care să fie obținut cu cheltuieli minime, în cadrul unor procese stabile, performante și  fiabile, fără a afectarea negativă a mediului și în condiții totale de securitate și sănătate în muncă.

Punerea în aplicare a acestei  politici este susținuta cu toată responsabilitatea și autoritatea de managementul de la cel mai înalt nivel, prin asigurarea cadrului administrativ, tehnic și organizatoric precum și a resurselor umane, materiale și financiare necesare.

Obiective stabilite de către conducere pentru fiecare an calendaristic în parte, vor avea asigurate resursele necesare iar  termenele și responsabilii de atingerea lor vor fi precis stabilite.  Îndeplinirea obiectivelor este urmarită periodic în cadrul analizelor efectuate de conducere și atunci cînd este cazul vor fi stabilite și puse în aplicare corecțiile necesare.

Conducerea se angajează ca politica în domeniul calității și siguranței alimentului să fie adecvată continuu și comunicată tuturor părților interesate și  are convingerea că numai astfel  se poate realiza rentabilizarea firmei noastre și consolidarea unui loc important în piața produselor alimentare.

Declar angajamentul meu total pentru îndeplinirea politicii și a obiectivelor stabilite și preocuparea permanentă pentru îmbunătățirea performanțelor  sistemului integrat de management al calității și al sigurantei alimentului.

Administrator,

Nicolae HERȚEA

*Adoptată în reuniunea pentru analiza efectuată de management din data de 21.08.2017